Introduktion  

DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION

Overalt i verden er der en voksende forståelse for vigtigheden af uddannelse. Samfund har brug for aktive og ansvarlige borgere. Virksomheder har brug for kompetente medarbejdere, og individer har brug for at lære på en meningsfuld måde for at udvikle deres fulde personlige og faglige potentiale.

Det medfører en voksende erkendelse af, at vores globaliserede og videnbaserede verden har brug for andre kompetencer end de, der var brug for i industrisamfundet, og at designtænkning og kreative metoder er en central del af de kompetencer, der er brug for i det 21. århundrede. 

INDEX: Design to Improve Life® tager dette et skridt videre ved at insistere på, at designtænkning og kreative metoder alene ikke er nok. Vi mener således, det er afgørende for vores fælles fremtid, at undervisningen i designtænkning og kreative metoder rettes mod væsentlige globale og lokale udfordringer, og at der anvendes en bæredygtig og brugerbaseret designtilgang. Derfor er der brug for Design to Improve Life Education.

Parallelt med verdens behov for nye kompetencer viser undersøgelser, at stadig flere børn og unge ikke kan motiveres og fastholdes af den undervisning, de får, og derfor kan ende med at droppe ud af uddannelsessystemet. Uddannelseskyndige peger på en 
sammenhæng mellem elevernes manglende motivation og et skolesystem, der stadig bygger på industrisamfundets tankegang og 
struktur, som årsag til dette. De samme kyndige ser i forlængelse af dette et behov for nye og mere helhedsorienterede undervisningsformer, der tager udgangspunkt i elevernes egen erfaringsverden. Undervisningsformer, der fokuserer på at understøtte menneskets medfødte evne til at tænke kreativt og visionært, som systematisk udvikler elevernes kompetencer i innovation og entreprenør-skab og dermed styrker deres evne til at finde på nye løsninger, der kan forbedre livet for mennesker.

Design to Improve Life Education er et bud på et sådant helhedsorienteret og kreativt undervisningsforløb, der forsøger at balancere og integrere samfundets behov for kompetencer med individets behov for meningsfuld læring. Design to Improve Life 
Education er et grænseregionalt, dansk og svensk udviklingsprojekt, som løber fra 2010 til 2013. Det foregår i et tæt samarbejde mellem vores Design to Improve Life-partnere og støttes af EU og Interreg. Med udgangspunkt i vores og vore partneres erfaringer og undersøgelser af uddannelse, udvikles Design to Improve Life Education i en kreativ dialog, hvor værktøjerne løbende testes og evalueres.

Det er vores mål, at lærerne, som gennemfører Design to Improve Life Education, vil opleve, at de får ny viden, nye metoder og værktøjer, som alle understøtter en kvalificerende, innovativ og helhedsorienteret undervisningsform, og at eleverne, som undervises i Design to Improve Life, vil opleve en vedkommende og kreativ læreproces, der motiverer og ruster dem til at spille en aktiv rolle i udviklingen af fremtidens samfund.

Lotte Stenlev
Head of Education
INDEX: Design to Improve Life®