Form  

INTRODUKTION TILL FORM-DIAGRAMMET

INDEX: Design to Improve Life®’s parameter Form handlar om designens estetiska uttryck och funktion.

När parametern Form används för bedömning och utvärdering av Design to Improve Life fokuserar man på designens utformning och estetiska uttryck samt på material, färger, textur, gränssnitt, osv. Men också på dess funktionella egenskaper, ergonomi, läsbarhet, tillgänglighet och användbarhet. Kort sagt allt som traditionellt kallas “Design”.

Form-diagrammet används för att bedöma och utvärdera designens form och funktion, och skapa eftertanke och debatt bland eleverna om när en design är bra eller dåligt formgiven. Diskussionen om vad som gör en design tilltalande kan många gånger vara en fråga om smak. Genom studier, diskussion och utvärdering av designens form stärks elevens förmåga att utvärdera och reflektera över omvärlden utifrån ett visuellt, funktionellt och estetiskt perspektiv. När eleverna utvärderar andras eller sina egna Design to Improve Live-lösningar kommer de med Form-diagrammet också att lära sig att ta hänsyn till flera aspekter och inte bara tänka på designens utseende utan också på hur den kommunicerar till användaren, och var den används.

Form-diagrammet har två dimensioner; ‘estetik’ och ‘funktion’. När man ska utvärdera sin egen eller någon annans design måste man fokusera lika mycket på båda dessa dimensioner. De två dimensionerna har vardera två kriterier som är viktiga vid 
utvärdering av designens form. För den estetiska dimensionen rör det sig om kriterierna ‘uttryck’ och ‘integritet’ och för den funktionella dimensionen är det kriterierna ‘användbarhet’ och ‘utveckling’. Du som lärare kan självklart använda andra eller fler ord till utvärderingen.

Den estetiska dimensionen
Vid bedömningen av en Design to Improve Life-lösning utifrån den estetiska aspekten tittar man på två kriterier: Uttryck och integritet. Båda kriterierna fokuserar på hur designen fungerar rent estetiskt.

Uttryck (utseendet) fokuserar på användarens första intryck av designen. Om det är en fysisk design handlar utseendet om yta, form, färger och konsistens. Vilka är de visuella instrumenten och hur säljer designen sig själv, hur känns den att röra vid? Har designen till exempel en fin yta – är den mjuk/hård? Hur och varför tilltalar den/tilltalar den inte mig?

Om det inte är en fysisk design – det kan till exempel vara en ny automatisk telefonsvarare hos jourläkaren – kommer det första intrycket att handla om rösten som möter en, om modulation och frasering.

Integritet däremot fokuserar på en mer holistisk utvärdering av designen och riktas mot de djupare sammanhangen i designens estetiska uttryck. Här bedöms om designen har en balanserad form eller om den känns oregelbunden och disharmonisk. Ett exempel skulle kunna vara hur färgerna passar ihop med formen. Finns det något som stör ögat eller sticker ut?

När det gäller en immateriell design skulle Integritet kunna handla om relationen mellan talöverföringen och det som faktiskt sägs.

Den funktionella dimensionen
Vid bedömningen av en Design to Improve Life-lösning utifrån den funktionella aspekten tittar man på två andra kriterier: Användbarhet och utveckling. Dessa kriterier fokuserar på förståelse av designen och hållbarheten hos de material eller komponenter som används.

När det gäller materiell design handlar användbarheten om ergonomi, begriplighet och tillgänglighet. Till exempel: Får man 
grepp om designen? Förstår man som användare omedelbart hur den ska användas och är den tillgänglig när den behövs. Det kan också handla om ekonomisk tillgänglighet.

Om designen är immateriell handlar användbarheten om hur snabbt man kan förstå den och vad den faktiskt innehåller. I exemplet med den automatiska telefonsvararen för jourläkare handlar det om vilken information man får och hur den kan användas. Känner man sig lugnad, och kan man påverka väntetiden beroende på hur “allvarlig” händelsen är?

Utveckling och designens utvecklingspotential fokuserar på hållbarheten hos material och komponenter. När det gäller en materiell design är frågan hur den åldras, blir den vackrare, fulare eller är den oförändrad? Blir den omodern eller är den tidlös, stiger eller faller den i värde med åren? Är designen för ömtålig för det den ska användas till? Överensstämmer materialen och utformningen med dess funktioner? Har designen potential till formmässig utvecklingen?

För immateriella designer handlar utveckling om de komponenter som ingår i designen, och om lösningen till exempel är integrerad i ett större strategiskt sammanhang och sålunda är hållbar under en lång tid. I exemplet med telefonsvararen skulle man till exempel kunna titta på om telefonsvararen är en del av en större strategisk och kommunikativ design för att säkerställa att medborgarna får rätt vägledning så snart som möjligt och om det finns utvecklingsmöjligheter som till exempel att kunna få svaren på olika språk.

Hur används Form-diagrammet?
Form-diagrammet har en skala från 1 till 5 i vardera axel, där 1 är svag, och 5 är stark. Börja med att presentera de övergripande dimensionerna estetik och funktion. Därefter kan de olika designteamen gemensamt som uppvärmning använda ett Design to Improve Life-exempel och diskutera och utvärdera exemplets Form utifrån de fyra kriterierna uttryck, integritet, användbarhet och utveckling.

Eleverna utvärderar alltså designen i alla fyra axlarna och sätter en punkt på varje axel, där de tycker att det är lämpligt. De kanske väljer att förbinda punkterna och jämföra de figurer som punkterna bildar tillsammans. Om figuren som punkterna skapar är stor betyder det att designen är stark både när det gäller uttryck, integritet, användbarhet och utveckling. Figurerna kan variera beroende på hur punkterna är placerade och eleverna kan diskutera hur man kan göra designen starkare där den är svag.

Det är viktigt att eleverna försöker argumentera för varför och hur de har bedömt designen som de har, med Form-diagrammet som utgångspunkt.

De andra eleverna ger sedan feedback till designteamet och tillsammans bildar sig eleverna en översikt över hur en viss design formmässigt kan stärkas så att den blir ett ännu bättre exempel på Design to Improve Life.

I följande tekniker används Form-diagrammet

  • 2. Winners’ Review

Så här används Form-diagrammet i samband med Sum Up
Vi rekommenderar att diagrammet används när de olika designteamen ska förbereda och genomföra Sum Up i Formge-fasen.

Designteamen undersöker och utvärderar sina olika lösningsidéer med hjälp av Form-diagrammet och diskuterar hur de kan stärka sina lösningsidéer utifrån de fyra kriterierna. Diagrammet kan också användas som ett prioriteringsverktyg när designteamen ska välja vilken idé de kommer att utveckla till en slutlig lösning. Det ifyllda Form-diagrammet presenteras och diskuteras i den efterföljande Sum Up.

Diagrammet kan också användas vid slut-
presentationen i slutet av Färdigställ-fasen.

Mall
Form-diagram.